heemkring dudzele vzw

  disclaimer

  Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.degroenetente.be. Het gebruik van de website

  impliceert dat U kennis hebt genomen van onderstaande gebruiksvoorwaarden en U zich verbindt ze na te leven.

  Copyright
  Dit is de officiële website van het heemkundig museum ‘De Groene Tente’, Amaat Vynckestraat te Dudzele, gemaakt in opdracht

  van Heemkring Dudzele vzw. Deze website is een originele creatie, waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden

  door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op deze website gebruikte logo's, teksten, tekeningen, beelden en foto's worden door het auteursrecht beschermd. U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en

  gegevens eigendom zijn en blijven van Heemkring Dudzele vzw en U verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

  De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Voorzitter van Heemkring Dudzele vzw. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie

  afkomstig van de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser. Ondanks herhaalde inspanningen van Heemkring Dudzele vzw om de wetgeving betreffende de auteursrechten te respecteren en de toestemming van de gerechtigde en/of rechthebbende van bepaalde op deze website gebruikte logo's, teksten,

  tekeningen, beelden en foto's te verkrijgen, is het traceren van deze laatste(n) niet altijd gelukt. Degene die de

  auteursrechten op voornoemde heeft, wordt daarom uitgenodigd met de ons contact op te nemen om de nodige regelingen te treffen (hans@degroenetente.be).

  Disclaimer
  Heemkring Dudzele vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit. Hoewel met de samenstelling van de

  inhoud van de website van het museum zeer zorgvuldig wordt omgegaan, bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig

  is, na verloop van tijd verouderd is, of niet meer correct is. Heemkring Dudzele vzw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen ook overigens aan de website geen rechten worden ontleend. Heemkring Dudzele vzw aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

  Privacybeleid

  Bij elk bezoek aan onze webstek bewaren wij noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Wij bewaren enkel uw persoonlijke gegevens als u dit aan ons vrijwillig communiceert (b.v. door een formulieren in te vullen). Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Als u ons via onze website uw e-mailadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen over producten, diensten en evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren via e-mail (hans@degroenetente.be).

  Inzage en correctie van uw persoonlijke gegevens

  Op aanvraag verlenen wij aan de gebruikers van de website toegang tot alle informatie die wij van hen zouden bijhouden. U hebt recht van inzage en correcties van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels m.b.t. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u

  toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren via e-mail (hans@degroenetente.be).

  Meer informatie: Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.2007